Contact Us
Contact us


Dongguan headquarters: Dongguan Ju Xin Electronics Co., Ltd.
Address: Xiang Wo Industrial Zone, iron pine management area, Qingxi Town, Dongguan City, Guangdong Province

Huizhou branch: Dongguan Ju Xin Electronics Co., Ltd. (Huizhou branch)
Address: Banqiao industrial area, Tai Mei Town, Boluo, Huizhou, Guangdong

Phone: +0769-87847551/5852
Fax: +0769-87847550
Mailbox: juxin_mail@gdjuxin.com.cn
Web site: http://www.gdjuxin.cn
Contact us Your current location:Home > Contact Us > Contact us

                             

                      


                       Contact information
                       Dongguan headquarters: Dongguan Ju Xin Electronics Co., Ltd.
                       Address of Dongguan headquarters: Xiang Wo Industrial Zone, iron pine management area, Guangdong, Dongguan.
                       Huizhou branch: Dongguan Ju Xin Electronics Co., Ltd. (Huizhou branch)
                       Huizhou branch address: Banqiao industrial area, Tai Mei Town, Boluo County, Huizhou, Guangdong.
                       Contact phone: 0769-87847551
                       Contact Fax: 0769-87847550
                       Contact mailbox: juxin_mail@gdjuxin.com.cn
                       Company website: http://www.gdjuxin.cn
                       Business Consulting: View on the right suspension window.